<
 

Ogłoszenie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście oczekuje na oferty od szkół, organizacji pozarządowych i innych jednostek w zakresie realizacji:

1. Profilaktyki szkolnej, pozaszkolnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

2. Imprez o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Oferty powinny być skierowane do środowiska, w którym działa dany podmiot a środki wydatkowane na cele merytoryczne związane ściśle z realizacją zadania.

1. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1.1 merytoryczna wartość oferty,

1.2 możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, to jest: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania,

1.3 budżet zadania, a w nim: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,

1.4 współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania,

1.5 dotychczasowa współpraca oferenta z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w tym: (rozliczenie się podmiotu w okresach poprzednich).

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
2.1 przygotowane na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu,
2.2 złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym


Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3 do dnia 20.01.2011r.

Wyboru ofert dokona Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. do dnia 01.02.2011 r.

Druki ofert programowych są do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 3 Pokój nr 30 lub na stronie internetowej www.dobremiasto.com.pl
Ściągnij załącznik 
03-01-2011

Powrót