<
 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!!!
30 WRZEŚNIA MIJA TERMIN OPŁATY III RATY
ZA KORZYSTANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Przedsiębiorcy korzystający w roku bieżącym z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zobligowani są na podstawie art.11 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U. z 2007r. nr 70 poz. 473 z późn. zm.) do wniesienia w terminie do dnia 30 września 2012r. opłaty III raty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnieść opłaty:
Gmina Dobre Miasto 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001
(Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie O/ Dobre Miasto ul. Wojska Polskiego 8)


UWAGA!!! W przypadku nie dokonania opłaty w ww. terminie zezwolenie wygasa,
a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej
niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. Warszawskiej 14,
w pok. nr 28, tel. (89) 616 – 14 - 25.

14-09-2012

Powrót