<
 

Gospodarka

       Gmina Dobre Miasto jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, oferując w pełni uzbrojone tereny pod zabudowę przemysłową i usługową. Dobre Miasto dysponuje również ciekawymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe. Ponadto gmina prowadzi szereg inwestycji infrastrukturalnych i komunalnych oraz posiada wolne obiekty do zagospodarowania.

Główne funkcje Dobrego Miasta to przemysł i usługi. Funkcje uzupełniające to rolnictwo. Ze względu na systematycznie wzrastająca liczbę podmiotów gospodarczych, swoje położenie oraz wieloletnią tradycję Dobre Miasto pełni rolę lokalnego centrum rozwoju gospodarczego. Dobre Miasto oferuje w pełni uzbrojone tereny pod zabudowę przemysłową i usługową. Wszystkie tereny inwestycyjne oferowane inwestorom charakteryzują się dogodną rzeźbą terenu, bardzo dobrymi właściwościami nośnymi, posiadają pełną infrastrukturę techniczną oraz unormowany stan prawny własności, są czyste ekologicznie.

Dobre Miasto jest ośrodkiem administracyjnym Gminy Dobre Miasto. Pełni rolę ośrodka obsługi ludności i rolnictwa o zasięgu znacznie szerszym niż gmina, ze względu szeroką gamę wyposażenia w urządzenia obsługi i ponadlokalne oddziaływanie. Ze względu na rozwinięte szkolnictwo gimnazjalne, średnie ogólne i techniczne miasto pełni również rolę lokalnego centrum edukacyjnego. Działalność inwestycyjna Dobrego Miasta jest w dużej mierze związana z istnieniem podstrefy Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głównym celem utworzenia strefy było przyspieszenie rozwoju gospodarczego Dobrego Miasta oraz stworzenie inwestorom korzystnych warunków finansowo-podatkowych. Inwestorzy podejmujący działalność gospodarczą po spełnieniu określonych warunków mogą uzyskać tzw. pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji. Maksymalna wielkość pomocy to:
50% całkowitych kosztów inwestycji lub
50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników

Dla małych i średnich przedsiębiorców wielkość pomocy jest podwyższona do 65%.

Dobre Miasto posiada rozwiniętą infrastrukturę miejską. Atrakcyjność w pełni uzbrojonych działek przeznaczonych do zainwestowania (green field) oraz oferowanych obiektów przemysłowych (grey field) podnosi ich usytuowanie w obszarze Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszystkie tereny inwestycyjne oferowane inwestorom charakteryzują się dogodną rzeźbą terenu, bardzo dobrymi właściwościami nośnymi, posiadają pełną infrastrukturę techniczną oraz unormowany stan prawny własności, są czyste ekologicznie. Tereny podstrefy Dobre Miasto zlokalizowane są w zachodniej oraz południowo-wschodniej części Dobrego Miasta. Na obszarze WMSSE funkcjonuje 7 podmiotów gospodarczych, dzięki czemu zatrudnienie znalazło około 1000 osób.

Na terenie Gminy Dobre Miasto funkcjonuje ponad 900 przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej to przede wszystkim przedsiębiorstwa jednoosobowe, a także spółki rodzinne lub spółki cywilne. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają łącznie ponad 30% ogółu pracujących z gminy Dobre Miasto. Mają one zatem dominujący wpływ na rynek pracy w Dobrym Mieście.

Samorząd Dobrego Miasta oferuje również nowym inwestorom atrakcyjne ulgi i zwolnienia podatkowe, w tym zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 5-ciu lat, a obszar miasta i gminy objęty jest wieloma programami pomocowymi wspierającymi tworzenie nowych miejsc pracy.

Gmina Dobre Miasto należy do średnio uprzemysłowionych. Główne funkcje Dobrego Miasta to przemysł i usługi, funkcje uzupełniające to rolnictwo. Ze względu na wzrastającą liczbę przedsiębiorców, położenie oraz wieloletnią tradycję Dobre Miasto pełni rolę lokalnego centrum rozwoju gospodarczego.

Warunki inwestowania

  • inwestujemy w infrastrukturę poprawiającą warunki prowadzenia działalności gospodarczej i podnoszącą atrakcyjność zamieszkania i turystyki,
  • zapewniamy profesjonalną obsługę, życzliwość i przyjazną atmosferę,
  • stosujemy "szybkie ścieżki" w załatwieniu procedur administracyjnych,
  • wspieramy instytucje otoczenia biznesu,
  • prowadzimy stabilną politykę podatkową w odniesieniu do podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • stosujemy atrakcyjne ulgi i zwolnienia podatkowe o charakterze pomocy publicznej de minimis, w tym zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 5 lat.